" ПАРАЛАКС Б и Б " ООД е геодезическа фирма и се занимава с изработване и поддържане на кадастрални планове на населени места и на селскостопански кадастър, планове на подземни проводи и съоръжения, застроителни, регулационни и нивелетни планове, високоточни геодезически измервания за всякакви цели, геодезически работи ( проектиране и трасиране ) за нуждите на строителството и инженерната инфраструктура, геодезически работи за възстановяване на собствеността върху земеделски земи и гори , експертни оценки, а така също и с консултантска дейност в областта на проектирането и строителството. Фирмата е създадена през 1997 г.