Данни за фирма “ ПАРАЛАКС Б и Б “ ООД

      Предмет на основната дейност: геодезически работи за изработване на кадастрални, земеразделителни и др. планове, геодезически работи в строителството - трасировъчни планове, геодезически мрежи, трасировки, вертикално планиране, проекти и определяне на деформации на сгради и съоръжения, изработване на проекти и трасиране на регулационни и нивелетни планове, геодезически работи при проучването и проектирането на линейни обекти ( пътища, ж.п. линии и др. ), прецизни геодезически измервания и др.

      Фирма "Паралакс Б и Б" ООД е вписана в регистъра на лицата правоспособни да извършват дейности по кадастъра на основание чл.18 ал.2 от ЗКИР, чл.12 ал.1 от Наредба №3 със Заповед №603 от 11.07.2001 на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър.

      Във фирмата работят специалисти с различна степен на квалификация и опит в областта на проектирането на обекти от ниското стротелство, а именно:
 • Изработване и поддържане на кадастрални планове
 • Изработване и поддържане на застроителни планове
 • Изработване, поддържане и трасиране на регулационни и нивелетни планове
 • Изработване на кадастрална и специализирана карта съгласно ЗКИР.
 • Геодезически работи за възстановяване на собствеността върху земеделски земи и гори
 • Геодезически заснемания
 • Проекти за вертикално планиране и нивелетнии проекти
 • Пътни връзки
 • Ж.п.линии
 • ГЛТ
 • Електропроводи
 • Определяне на обеми
 • Рекултивации
 • Трасиране на надземни и подземни изработки
 • Проекти и измервния за определяне на деформации
 • Парцеларни планове за оценки и обезщетения;

ЗАБЕЛЕЖКА: Фирмата изработва плановете в цифров вид, съгласно действащите в страната норми.

      Дългогодишният и разнообразен опит на специлистите от фирмата в областта на проектирането на горепосочените обекти дава възможност за етапност в проектирането в зависимост от спецификата на обекта.

Лица, представляващи “ ПАРАЛАКС Б и Б “ ООД:

Ангелина Димитрова Боева - управител


За контанти:

тел. 962 55 22
тел./факс 962 47 46
e-mail: paralax@inet.bg